Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket, "cookie"-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyod a sütik használatát. Bővebb információ

Bezárás
Az oldal már nem támogatott

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

az FF-Agro Hungary Kft által forgalmazott mezőgazdasági gép, eszköz értékesítésével kapcsolatban

Általános rendelkezések

Szerződő felek megállapítják, hogy az FF-Agro Hungary Kft Kft. mezőgazdasági gépek kereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság. Az FF-Agro Kft. az általa forgalmazott mezőgazdasági gépek értékesítése kapcsán került Vevővel jogviszonyba, mely jogviszony részletes szabályozásaként felek jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF-ben) írtakat kölcsönösen elfogadják és e szerint járnak el.

Szerződő felek jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített jogviszonya az adott jogügylet kapcsán megkötött Szállítási (Adás-vételi)  Szerződésen (továbbiakban: Szállítási Szerződés) alapul. Ezen szerződés, valamint az ÁSZF egységes egészet képeznek.

Vevő az adott jogügylet kapcsán készült Szállítási Szerződés szerinti  specifikációjú mezőgazdasági gépet (terméket)  az FF-Agro Kft.-től megvásárolja, az FF-Agro Kft. pedig ezen mezőgazdasági gépet a Vevő részére eladja.

A Vevő tudomásul veszi, hogy  a részére értékesített új termék gyártási éve a Szállítási Szerződés aláírása événél korábbi is lehet.

 Felek között az adásvételi jogügylet (Szállítási Szerződés) csak írásban jöhet létre.

I. Szállítási feltételek

1. A várható szállítási határidőt  felek a Szállítási (Adás-vételi)  Szerződésben kötelesek rögzíteni.

2. A várható szállítási határidő a Szállítási Szerződés 9. pontjában írtak szerint tájékoztató jellegű, a késedelméből eredő esetleges következményi károkért és az elmaradt vagyoni előnyért az FF-Agro Kft. kizárja, melyet a Vevő a Szállítási Szerződés aláírásával elfogad.

3. Amennyiben a Vevő és az FF-Agro Kft. így állapodnak meg, az FF-Agro Kft.  a megrendelt gépet a Vevő által megjelölt telephelyre szállítja, ebben az esetben a  Vevő saját költségére, maga köteles gondoskodni azoknak a feltételeknek a biztosításáról ( daru, targonca) amely az adott gép szállítóeszközről történő biztonságos lerakodásához szükséges. A kárveszélyviselés a gépet szállító gépjárműnek a Vevő által megjelölt telephelyre történő megérkezésével száll át a Vevőre. Ebben az esetben a minőségi és mennyiségi átvétel helye a Vevő által megjelölt telephely. Amennyiben az átadás helye felek megállapodása alapján a gyártó telephelye, úgy a közvetlenül a gyártótól történő vevői átvétel során a Vevő felel a dolog minőségi és mennyiségi átvételéért és a gyártótól történő átvétel időpontjától  kezdődően viseli a kárveszélyt.

4. A szerződés fennállása alatt a Vevő köteles az által megadott adatokban történő változásokat az FF-Agro Kft.-nek személyesen vagy írásban a változás bekövetkeztétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 5 napon belül haladéktalanul bejelenteni. A bejelentés elmulasztásából eredő károkat, így az ebből eredő késedelem következményeit a Vevő maga viseli, azért az FF-Agro Kft. felelősséget nem vállal.

5. Az átadás-átvétel tényét, annak körülményeit, valamint a Vevőnek adott tájékoztatásról és betanításról szóló nyilatkozatot felek írásban rögzítik.

6. Az FF-Agro Kft. megtagadhatja a megrendelt termék szállítását, ha még a szállítást megelőzően információt szerez arról, hogy a Vevőnek történő értékesítés megsértené az Európai Uniós, illetve a Magyar Kereskedelmi jogszabályokat, valamint a gyártóval kötött megállapodását.

II. Vételár

1. Szerződő felek az adásvétel tárgyát képező gép vételárát a Szállítási Szerződésben  rögzítik. A jogügyletet felek a megállapodásuk szerinti pénznemben (HUF, EUR, stb.) kötik, a vételárat nettó összegben határozzák meg, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti ÁFA növel.

2. Amennyiben a vevő a devizában megkötött ügyletet forintban kívánja fizetni, úgy a forintban fizetendő ár megállapítása során a felek az importszámla kiegyenlítésének napján a MNB érvényes eladási deviza árfolyamot fogadják el az elszámolás alapjául. A műszaki vizsgáztatás és a forgalomba helyezés költségét a termék vételárán felül a Vevő viseli.

3. A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a teljesítés kapcsán előleget  fizet és a teljesítés meghiúsulna, és ezért Őt terheli a felelősség, akkor az átvett előleget az FF-Agro Kft. a következő tételek levonása után fizeti vissza:

§  az FF-Agro Kft. a kiadott előlegszámlákkal kapcsolatosan felmerült adóterhe után havi 2%-os mértékű kamatot számít fel,

§  az előleg teljes összegének 3%-át, kezelési költség címén érvényesíti,

§  levonásba helyezi az ügylettel kapcsolatosan esetlegesen felmerült egyéb költségeit és kárát is.

4. Amennyiben az adott megkötött jogügylet kapcsán foglaló kerül megfizetésre, úgy felek tudomásul veszik, hogy a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Beszámított gép ellenértéke foglalóként csak a vonatkozó számla kibocsátását követően vehető figyelembe.

5. A foglaló illetve az azon felüli előlegek befizetésére vonatkozó határidő elmulasztása esetén az FF-Agro Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat +6 %-al növelt mértékű késedelmi kamatot számol fel.

6. A foglaló befizetése után a megrendelést jogkövetkezmény nélkül lemondani nem lehet. Az FF-Agro Kft. nem vállal felelősséget a Vevő esetleges hitelképtelensége esetére. Ezen esetben a II.3. pontban írt költségek külön felhívás nélkül az FF-Agro  Kft.-t megilletik. Ugyanez érvényes akkor is, ha a  szerződés teljesítése a Vevő érdekkörébe eső okból, vagy a Vevő szerződésszegése miatt az FF-Agro Kft. által megjelölt átadási időpontig meghiúsul. A Vevő fenti esetekben az FF-Agro Kft. foglalót meghaladó kárát is köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket az FF-Agro Kft. teljesítési készségéről történt értesítését követő 8 napon belül nem veszi át, akkor az FF-Agro Kft. jogosult a szerződéstől a foglaló és a kárigénye érvényesítése mellett elállni.

7. A bruttó vételár tartalmazza a vám (amennyiben felmerül)  és az ÁFA összegét. Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben szereplő vételár az aktuális gyártói árképzés ajánlásának, az aktuális forgalmazói körülményeknek, valamint a Vevő és az FF-Agro Kft. áregyeztetésének függvényében alakul ki, emiatt nem zárható ki annak lehetősége, hogy a Vevővel meghatározott vételártól akár kedvezményesebben is forgalomba kerülhet a hasonló vagy azonos  típusú gép. Ebből adódóan Vevő az FF Agro Kft.-vel szemben igényt semmilyen jogcímén nem érvényesíthet.

8. A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban tehető. Alapos kifogás esetén az FF-Agro Kft. a szükséges mértékben helyesbítő számlát állít ki.

9. Az FF-Agro Kft. fenntartja a jogot a teljes vételár módosítására, az esetleges gyártási árváltozás, típusváltozás, árfolyamváltozás, illetve egyéb, a forgalmazást rajta kívül álló okból befolyásoló árváltozási körülmény esetére (pl. új adónem, vagy illetékváltozás, stb.). Vevő tudomásul veszi a forgalmazó ezen árváltoztatási jogát.

10. A termék tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével egyidejűleg száll át a Vevőre.

III. Teljesítési feltételek

1. Fizetési vagy biztosítéknyújtási feltételek megszegése esetén az FF-Agro Kft. jogosult a feltételek azonnali készpénzes fizetésre való változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, illetve a szerződéstől való elállásra.

2.  Az adott jogügylet kapcsán kötött szerződés megszűnése a kapcsolódó szerződések megszűnését is jelenti. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén a követelések lejárttá válnak és elszámolásnak van helye. A felek kötelesek fennálló tartozásukat az elszámolás napját követő 8 napon belül egymás felé kiegyenlíteni.

3. Az FF-Agro Kft. jogosult arra, hogy a Vevőnek az FF-Agro Kft.-vel szembeni, bármely jogcímen fennálló követelését esedékességkor az egyébként vele szemben az FF-Agro Kft. javára fennálló követelésbe beszámítsa.

IV. Felek együttműködési kötelezettsége

1. Az FF-Agro Kft. által forgalmazott mezőgazdasági gépek esetén a Kft. a Vevő igénye esetén vállalja, hogy a megvásárolt gép kezelői kioktatását a Vevő telephelyén történő átadás esetén a Vevő telephelyén, a saját telephelyén történő átadás esetén a saját telephelyén elvégzi. Ennek keretében az FF-Agro Kft. a Vevő által kijelölt személynek a gép „H a s z n á l a t i   ú t m u t a t ó” szerinti kezeléséhez segítséget nyújt külön térítés nélkül. Vevő a fentiek szerinti igényét legalább 3 nappal a kért időpont előtt írásban köteles jelezni az FF-Agro Kft. felé. Vevő tudomásul veszi, hogy a gép későbbi kezelési hiányosságaiból, nem megfelelő használatából, karbantartási kötelezettség elmulasztásából  eredő károkért az FF-Agro Kft.–t semminemű felelősség nem terheli.

2. Az FF-Agro Kft. tájékoztatást ad Vevőnek az adásvétel tárgyát képező gép műszaki adatairól, ismerteti a gyártó vonatkozó adatközlését. Vevő ezen adatok és saját gazdálkodási körülményei és szokásai ismeretében maga választja ki az adott gépet, így az FF-Agro Kft. nem vállal felelősséget az üzemeltetéshez szükséges erőgép-munkagép kapcsolat létrehozásáért.

3. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről egymást kölcsönösen tájékoztatják.

V. Garancia, szavatossági jog

1. Az FF-Agro Kft. ugyan olyan mértékű jótállást biztosít a termékre, amilyen mértékű jótállást annak gyártója biztosít. A jótállási nyilatkozatot, a garanciális jogokat és kötelezettségeket az új mezőgazdasági gép szervizkönyve tartalmazza. Vevő tudomásul veszi, hogy a gyártó, vagy a tartozékot szállító partner (pl beépített riasztó, központi zár, stb.) garanciális kötelezettsége esetén az FF-Agro Kft. a Vevővel szemben fennálló garanciális kötelezettségének teljesítési időpontja akkor következik be, amikor a hibáért felelős gyártó, illetve szállító az FF-Agro Kft. felé teljesít.

2. Felek megállapodása alapján, azon gépek esetén, ahol a gyártó nyilatkozik a garanciális és szavatossági jogok átvállalásáról, ilyen jellegű igényét a Vevő közvetlenül a gyártóval szemben jogosult és köteles érvényesíteni.

VI.  Egyéb rendelkezések

1. A vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy a szerződésben szereplő személyes adatait az FF-Agro Kft. nyilvántartásában feldolgozza, marketing- és reklámcélra felhasználhassa, továbbá hirdetési- és reklámlehetőségekkel kapcsolatban megkeresse.

2. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, vagy érvénytelenné válna, (részleges érvénytelenség) az a szerződés további részeinek érvényességét nem érinti.

3. A szerződés csak írásban, a felek kölcsönös megegyezésével módosítható.

4. Az FF-Agro Kft. fenntartja a jogot, hogy az üzletpolitikájának megfelelően egyes ügyletek esetében – saját döntése alapján – jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő, egyedi elbírálást alkalmazzon. Az FF-Agro Kft. továbbá fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat a jogszabályok és hatósági rendelkezések, vagy az adott értékesítésre, illetve szerződő partnerre vonatkozó kockázat változását felismerve, ahhoz, valamint saját üzletpolitikájához igazodva egyoldalúan módosítsa. A módosulásról a hatályba lépése előtt 15 nappal köteles a szerződő partnert ajánlott levélben értesíteni. Amennyiben Vevő a fenti határidőn belül nem nyilatkozik, a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Az ÁSZF módosítása a hatályba lépésétől kezdve vonatkozik valamennyi fennálló jogügyletre.

5. A felek a szerződésből fakadó vitákat békés úton kísérlik meg rendezni. Bírósági jogviták esetére a pertárgy értékétől függően a járásbíróság  hatáskörébe tartozó ügyekben a  Kaposvári Járásbíróság, illetve a törvényszékek hatáskörébe tartozó ügyekben a Kaposvári Törvényszék illetékességét  kötik ki. Az ÁSZF-ben nem érintett kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Felek kijelentik, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat megismerték, megértették, és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. április 1. napjától lépnek hatályba.

 

Menü